Event Management »» Movie Star
Cựu Đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ chính thức được lựa chọn trở thành một trong 2 nhà bảo trợ cá nhân cho tổ chức Cinéfondation của LHP Cannes.